ПОЛОЖЕННЯ III Міжнародного турніру з шашок-100 пам’яті В.Д.Вайсера

13 - 15 квітня 2018 року, м.Київ, КПДЮ

                                                                                              «затверджую»

                                                                                     Президент Федерації шашок

                                                                                              міста Києва

                                                                                     __________________ О.І. Колін

                                                                                     «____» ____________2018р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Міжнародного турніру з шашок-100 пам’яті Вайсера В.Д.

 

Турнір присвячений пам’яті заслуженого тренера України Володимира Давидовича Вайсера і має статус відкритого чемпіонату міста Києва з шашок-100.

 

 1. Мета і завдання:

- популяризація шашок;

 - підвищення кваліфікації і спортивної майстерності;

 - зміцнення дружніх зв’язків шашкістів різних регіонів та країн.

 

 2. Час і місце.

 Змагання проводяться з 13 по 15 квітня 2018 р. в м. Києві (Україна), у Київському Палаці дітей та юнацтва, вул. І.Мазепи, 13, кімната 321.

 

 3. Розклад змагань.

13 квітня 2018 року

10:00 – 10:45 – реєстрація учасників змагань, робота мандатної комісії;

10:45 - 11:30 – відкриття турніру;

11:30 – 1 тур;

15:00 – 2 тур

14 квітня 2018 року

10:00 – 3 тур;

13:30 – 4 тур;

16:30 – 5 тур

15 квітня 2018 року

10:00 – 6 тур

13:00 – 7 тур

16:00 – церемонія закриття змагань і нагородження переможців.

 

 4. Учасники, турнірний внесок, заявки.

У турнірі можуть приймати участь шашкісти (чоловіки та жінки) з розрядом не нижче кандидата в майстри, (кандидати в майстри, майстри спорту і міжнародні майстри, гросмейстери и міжнародні гросмейстери), а також переможці (І-ІІІ місце) чемпіонату України серед юнаків та дівчат (вік 13-19 років), які сплатили турнірний внесок 10 EUR (10 Євро).
Для гросмейстерів (GMI,GMIF) участь у турнірі – безкоштовна.

 

Попередні заявки на участь надаються не пізніше 06 квітня 2018 року на електронну адресу:

kievshashki@ukr.net  тел. (+380)67 770 40 66 – Присяжнюк Олена Леонідівна.

 

Турнірний внесок можна сплатити готівкою або перерахувати:

Розрахунковий рахунок ГО «ФШМК»:
р/р 26001056222373
ПАТ КБ Приватбанк
МФО 380269
ЄДРПОУ/ДРФО 41314366
Призначення платежу: «Благодійний внесок»

 

 5. Програма змагань.

 Змагання проводяться  відповідно до правил FMJD та регламенту, затвердженому суддівською колегією. Система проведення: швейцарська, 7 турів.

Контроль часу - 1 година +15 секунд на хід кожному учаснику до кінця партії.

 

6. Нагородження і призовий фонд.

Призовий фонд турніру – 500 USD (500 американських доларів). Розподіл призів по місцях:

Місце

Розмір призу (USD)

1 місце

140

2 місце

115

3 місце

100

4 місце

75

5 місце

45

6 місце

25

 

Виплата призових здійснюється в національній валюті (гривня) за поточним курсом.

Учасники, які посіли 1-3 місця нагороджуються дипломами, медалями і кубками. Спортсмени м. Києва, які показали кращий результат за підсумками змагань, здобувають звання «чемпіон м. Києва-2018» окремо серед чоловіків та окремо серед жінок. Чемпіони м. Києва-2018 також нагороджуються дипломами, медалями і кубками.

 

 7. Фінансові умови.

Витрати, пов’язані з участю у змаганнях, несуть організації, що відряджають або самі учасники.

 

 8. Контактна інформація.

Директор турніру: Колін Олександр Іванович - тел. (+380)97 798 01 19, magomet78@gmail.com

Головний судя:  міжнародний арбітр Щербатюк Андрій Миколайович - draughtsplay@gmail.com

Секретар: Присяжнюк Олена Леонідівна - тел. (+380)67 770 40 66, kievshashki@ukr.net

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання
 

International Draughts tournament

Volodymyr Vayser Memorial

Kyiv Open 2018

 

Regulations


1.The tournament is dedicated to the memory of the Honored Coach of Ukraine VolodymyrVayser and has the status of the open championship of the city of Kyiv.

 

2.Competitions are held from April the 13thtill April the 15th 2018 in Kyiv (Ukraine), in the premises of the Kyiv Palace of Children and Youth,

Address: I. Mazepy str., 13, room 321

 

3. Schedule:

April 13, 2018

10:00 - 10:45 - registration of participants in the competition, work of the credentials committee;

10:45 - 11:30 - opening of the tournament;

11:30 - 1 round;

15:00 - 2 round

 

April 14, 2018

10:00 - 3 round;

13:30 - 4 rounds;

16:30 - 5 round

 

April 15, 2018

10:00 - 6 round

13:00 - 7 round

16:00 - closing ceremony and awarding of winners;

 

4. Participants, a tournament fee, applications.

Both men and women can participate in the tournament, having qualification of at least candidate master (candidates master, masters of sports and international masters, grandmasters and international grand masters), as well as winners (1st-3rd place) of the Ukrainian Championship among boys and girls (age 13-19 years) who paid the tournament fee 10 Euro.

For grandmasters (GMI, GMIF) participation in the tournament is free of charge.

Preliminary applications for participation are submitted no later than April 6, 2018 to the email address:

 

kievshashki@ukr.net, Tel. (+380) 67 770 40 66 - Alena Prisyazhnyuk,


The tournament fee can be paid in cash or by transfer:

Settlement account of PO "KLFD" (Kyiv Local Federation of Draughts):

Acc: 26001056222373

PAT KB Privatbank

MFO380269

ЄDRPOU / DRFO 41314366 

Purpose of payment: "Charitable contribution"

 

5. The program of competitions. 

Competitions are held in accordance with the rules of the FMJD and technical regulations approved by the Main Referee. Tournament will be played in 7 rounds of Swiss system in International (100 square) draughts.

Time control: 1 hour + 15 sec per move for each participant for the whole game.


6. Rewarding and prizes

The prize fund of the tournament is 500 USD.

 

Distribution of prizes by places:

place

Award (USD)

1

140

2

115

3

100

4

75

5

45

6

25

 

The prize money is paid in national currency (UAH) at the current exchange rate. Participants, who took 1-3 places, are awarded with diplomas, medals and cups.

To the players from Kyiv, who achieved the best result according to the final standing, the title "Kyiv-2018 Champion" is awarded separately among men and women.

Champions of Kyiv-2018 are also awarded diplomas, medals and cups.

Contacts:

Tournament Director: Alexander Kolin– tel. (+380) 97 798 01 19, magomet78@gmail.com

Main Referee: Andriy Shcherbatyuk (IR) ­– draughtsplay@gmail.com

Secretary: Alena Prisyazhnyuk– tel. (+380) 67 770 40 66, kievshashki@ukr.net

                                                                                               «Утверждаю»

                                                                                     Президент Федерации шашек

                                                                                              города Киева

                                                                                     __________________ А.И. Колин

                                                                                     «____» ____________2018г.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

Международного турнира памяти Вайсера В.Д. 

 

Турнир посвящен памяти заслуженого тренера Украины Владимира Давыдовича Вайсера и имеет статус открытого чемпионата города Киева по шашкам-100.

 

 1. Цели и задачи:

- популяризация шашек;

 - повышение квалификации и спортивного мастерства;

 - укрепление дружеских связей шашистов разных регионов и стран.

 

 2. Время и место.

 Соревнования проводятся с 13 по 15 апреля 2018 г. в г. Киеве (Украина), в помещении Киевского Дворца детей и юношества, ул. И.Мазепы, 13, комната 321.

 

 3. Расписание соревнований.

13 апреля 2018 года

10:00 – 10:45 – регистрация участников соревнований, работа мандатной комиссии;

10:45 - 11:30 – открытие турнира;

11:30 – 1 тур;

15:00 – 2 тур

14 апреля 2018 года

10:00 – 3 тур;

13:30 – 4 тур;

16:30 – 5 тур

15 апреля 2018 года

10:00 – 6 тур

13:00 – 7 тур

16:00 – церемония закрытия соревнований и награждение победителей.

 

 4. Участники, турнирный взнос, заявки.

В турнире могут участвовать шашисты (мужчины и женщины) с разрядом не ниже кандидата в мастера, (кандидаты в мастера, мастера спорта и международные мастера, гроссмейстеры и международные гроссмейстеры), а также победители (І-ІІІ место) чемпионата Украины среди юношей и девушек (возраст 13-19 лет), оплатившие турнирный взнос 10 EUR (10 Евро).
Для гроссмейстеров (GMI,GMIF) участие в турнире – бесплатное.

Предварительные заявки на участие подаются не позднее 06 апреля 2018 года на электронный адрес:

 

kievshashki@ukr.net, тел. (+380)67 770 40 66 – Присяжнюк Алена Леонидовна.

 

Турнирный взнос можно заплатить наличными или перечислением:

Рассчетный счет ГО «ФШМК»:
р/р 26001056222373
ПАТ КБ Приватбанк
МФО 380269
ЄДРПОУ/ДРФО 41314366
Назначение платежа: «Благотворительный взнос»

 

 5. Программа соревнований.

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами FMJD и регламентом, утвержденным судейской коллегией. Система проведения: швейцарская, 7 туров.

Контроль времени - 1 час +15 сек на ход каждому учаснику на всю партию.

 

6. Награждение и призовой фонд.

Призовой фонд турнира – 500 USD (500 американских долларов). Распределение призов по местам:

Место

Размер приза (USD)

1 место

140

2 место

115

3 место

100

4 место

75

5 место

45

6 место

25

 

Выплата призовых осуществляется в национальной валюте (гривна) по текущему курсу.

Участники, занявшие 1-3 места награждаются дипломами, медалями и кубками. Спортсменам г. Киева, показавшим лучший результат по итогам соревнований, присваивается звание «чемпион г. Киева-2018» отдельно среди мужчин и среди женщин. Чемпионы г. Киева-2018 также награждаются дипломами, медалями и кубками.

 

 7. Финансовые условия.

 Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации или сами участники.

 

 8. Контактная информация.

Директор турнира: Колин Александр Иванович - тел. (+380)97 798 01 19, magomet78@gmail.com

Главный судья:  международный арбитр Щербатюк Андрей Николаевич - draughtsplay@gmail.com

Секретарь: Присяжнюк Алена Леонидовна - тел. (+380)67 770 40 66, kievshashki@ukr.net

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнованияОбновлен 16 дек 2018. Создан 04 мар 2018  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником

Підтримайте юних шашкістів міста Києва!